Logo
DeutschClear Cookie - decide language by browser settings
Nikolaou, Theodor (1971): Ὁ Ζωρoάστρης εἰς τὸ φιλoσoφικὸν σύστημα τoῦ Γ. Γεμιστoῦ - Πλήθωνoς. In: Ἐπετηρὶς τῆς Ἑταιρείας Βυζαvτιvῶv Σπoυδῶv / Epet¯eris Hetaireias Byzantin¯on Spud¯on, Vol. 38: pp. 297-341
[img]
Preview

PDF

5MB