Logo Logo
Help
Contact
Switch Language to German
Ptak, Roderich (2013): Literary Species or Real Species? Some Notes on Animals in the Chinese Classics. In: Lin, Qingzhang; Soffel, Christian (eds.) : Zhengtong yu liupai - Lidai rujia jingdian zhi zhuanbian [Zheng tong yu liu pai : li dai ru jia jing dian zhi zhuan bian ; Li dai ru jia jing dian zhi zhuan bian]. Taibei Shi: Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si. pp. 585-608
Full text not available from 'Open Access LMU'.